Çevre Laboratuvarı

emisyon

Çevresel Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “YETERLİK BELGESİ” ve Türkak akreditasyonuna sahip olan Laboratuvarımızda,  çevre mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu olan ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Laboratuvarımız tarafından bu ölçüm ve analizler; Çevre Etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamında,

  • Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan izin başvurularında,
  • Tesisten çıkan emisyonun ve hava kirliliğinin önlenmesi kapsamında yapılan tetkik ve tespit çalışmalarında,
  • Tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında yapılarak ilgili mevzuatlara göre raporlanmaktadır.