Çevre Laboratuvarı

emisyon
Emisyon (Bacagazı) Ölçümü

İNTERTEST LABORATUVAR, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıfl ara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri”ni referans alarak tüm ölçüm ve analizleri yaparak raporlamaktayız.

  • Kazanların verimliliğini artırmak
  • Yakıt ve gider tasarrufu sağlamak
  • Emisyonları azaltmak
  • Emisyonları limitlerin içinde tutmak
  • Üretim prosesinde kaliteyi artırmak
  • Gaz Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • Nem Ölçümü İslilik ve Hız Ölçümü
  • VOC Ölçümü